Zaslony s rabatem 10%
Kod TERMO10
×

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU Dekortextil.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem dekortextil.pl, prowadzony jest przez firmę Forbyt s.r.o. z siedzibą w Třinec, Republika Czeska przy ul. Staroměstská 534, podlegającej sądowi okręgowemu w Ostrawie pod nr C 14735, DIČ; CZ25353969 adres poczty elektronicznej: sklep@dekortextil.pl, +420 774 726 400

§ 1 ZAMÓWIENIE

1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej dekortextil.pl.

2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

5. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

6. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 2 CENA TOWARU

1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron www Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych – pracownik Sprzedającego poinformuje niezwłocznie Kupującego o powyższym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, konfiguracji lub parametrów technicznych innych niż pierwotne, uzyskana pocztą elektroniczną (adres: sklep@dekortextil.pl). W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar przy złożeniu zamówienia lub wpłacił Sprzedającemu przedpłatę z tytułu złożonego zamówienia, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.

3. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

§ 3 REALIZCJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.

3. W przypadku gdy jeden z zamówionych towarów jest niedostępny u Sprzedawcy na skutek wyczerpania zapasów, a jego wartość kwotowa wynosi 0-15 % całości zamówienia - zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Pracownik Sprzedającego poinformuje Kupującego o niedostępności w/w towaru i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar niedostępny. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny w momencie odbioru towaru (przesyłka za pobraniem) Sprzedający odejmie od ceny pierwotnego zamówienia cenę towaru niedostępnego.

4. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w dekortextil.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach sklep dekortextil.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dekortextil.pl sp. komandytowa zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • GoPay – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez GoPay – instytucji płatniczej, z siedzibą w Planá, Republika Czeska przy ul. Planá 67, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd okręgowy w Czeskich Budziejowicach, pod numerem C/11030. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

2. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

3. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach pomocy Czas realizacji zamówienia oraz Koszty dostawy.

§ 5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Możliwość odstępstwa od w/w terminu realizacji zamówienia przewiduje § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument(1) albo Przedsiębiorca-Konsument(2), który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument.

  • (1) Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • (2) [Pojęcie przedsiębiorca-konsument] Za przedsiębiorcę-konsumenta uważa się osobę fizyczną, prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji oraz dokonuję czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru.

2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7. WADLIWE WYKONANIE, GWARANCJA, REKOMPENSATA.

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy są regulowane przez prawo, w szczególności przez statuty § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 ustawy n. 89/2012 Sb., kodeks cywilny.

7.2 Klient sprawdza produkt jak najszybciej po przeniesieniu ryzyka i sprawdza właściwości i ilość, sprawdza integralność opakowania. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek wady, jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedającego lub spedytora, a Klient ma prawo nie przejąć produktu. Jeśli Klient przejmie wadliwy produkt, musi przedstawić wady w protokole. Jeżeli tego nie uczyni, jego prawa związane z wadliwym wykonaniem wygasają.

7.3 Sprzedawca gwarantuje Klientowi, że produkt nie jest wadliwy w momencie dostawy. Przy odbiorze produkt:

7.3.1 może charakteryzować się właściwościami uzgodnionymi przez obie strony co do, lub właściwościami opisanymi przez Sprzedawcę, lub oczekiwanymi przez Klienta w odniesieniu do promocji i charakteru produktu, jeśli brak jest porozumienia,

7.3.2 może być użyty w celu określonym przez Sprzedawcę lub w celu, do którego jest powszechnie używany

7.3.3 odpowiada próbce lub wzorowi z jego jakością, jeżeli jakość została w ten sposób określona,

7.3.4 ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę, oraz

7.3.5 jest zgodny z prawem.

7.4 Jeżeli wada wystąpi w ciągu dwunastu miesięcy od przejęcia, uważa się, że była obecna w momencie przejęcia.

7.5 Wada jest istotnym naruszeniem obowiązków Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca wiedział lub musiał wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby Umowy, gdyby mogła spodziewać się wady. W pozostałych przypadkach nie jest to istotne naruszenie.

7.6 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, wówczas Klient ma prawo żądać nowej dostawy, naprawy, stosownego rabatu lub odstąpienia od Umowy.

7.7 Jeśli wadliwe wykonanie nie jest znaczącym naruszeniem umowy, Klient ma prawo żądać naprawy lub rozsądnego rabatu.

7.8 Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady u Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu po sprawdzeniu i pielęgnacji produktu. Jeżeli wada jest ukryta, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia jej u Sprzedawcy niezwłocznie, gdy tylko ją znajdzie, najpóźniej w ciągu dwóch lat. Przy regeneracji lub niezwłocznie po niej Klient informuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie sposobie regeneracji. Jeżeli nie uczyni tego w terminie, wówczas ma prawo do rekultywacji zgodnie z punktem 7.7, nawet jeżeli wada stanowi istotne naruszenie Umowy.

7.9 Prawa te mogą być realizowane w siedzibie Sprzedawcy, jeśli jest to możliwe ze względu na zakres sprzedawanych produktów, lub w miejscu jego siedziby, lub w innych pomieszczeniach. Lub Klient musi zastosować swoje prawa u strony upoważnionej do naprawy, która jest podana w certyfikacie przez Sprzedawcę, jeśli jest bliżej Klienta. Reklamację uważa się za zastosowaną w momencie jej przejęcia.

7.10 Reklamacja nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Klienta za produkt. Statut § 2108 Kodeksu cywilnego nie jest skuteczny. Niniejszy paragraf nie może być stosowany, jeżeli Konsumentem jest Klient.

7.11 Klient nie może ani wycofać się, ani zażądać nowej dostawy, jeśli nie może dostarczyć produktu w stanie przejęcia. Nie jest to skuteczne:

7.11.1 jeżeli zmiany są wynikiem kontroli przeprowadzonej w celu znalezienia wad,

7.11.2 jeśli Klient używał produktu przed wykryciem wady,

7.11.3 jeśli Klient nie spowodował niemożności odzyskania produktu w niezmienionym stanie poprzez działanie lub przedwczesne uruchomienie, lub

7.11.4 jeśli Klient sprzedał produkt przed stwierdzeniem wady, zużył go lub zmodyfikował podczas użytkowania, jeśli stało się to tylko częściowo, Klient odzyskuje tylko to, co może odzyskać, i zwróci Sprzedawcy kwotę do wysokości, w jakiej wykorzystał produkt.

Informacje o Towarze 

Wszystkie towary oferowane przez sprzedającego są oznaczone nazwą oraz, w stosownych przypadkach, rozmiarem. Ponadto Sprzedawca wskazuje przy każdym Towarze ze względu na jego rodzaj, w szczególności wymiary, materiał, z którego został wykonany, bądź cechy charakterystyczne, cenę (zawiera podatek VAT) za sztukę lub określony rozmiar oraz zdjęcie. Zdjęcia towaru mają charakter poglądowy, w rzeczywistości mogą występować niewielkie różnice wzornicze lub kolorystyczne na Towarze, np. zasłony mogą mieć nieco inne zakończenie brzegów dla poszczególnych wysokości. Firany produkowane są zazwyczaj w kilku wysokościach z tego samego rodzaju firan. W przypadku niektórych rodzajów firan wysokości mogą różnić się o +-5 cm od podanych wymiarów. Dla wszystkich rodzajów firan i zasłon dopuszcza się tolerancję technologiczną wymiarów 3%. Pościel, narzuty, koce, pokrowce elatyczne, firanki są dostarczane w oryginalnym opakowaniu, które jest uważane za część Towaru i jego wartość jest wliczona w cenę Towaru. 

Edycja zamówienia

Wymiary firan i zasłon podajemy przed szyciem. W przypadku firan i zasłon w metrażu rozmiar może zostać poprawiony np. według wzoru firany lub jeśli cięcie miałoby być poprowadzone przez otwór w draperce lub według całej szerokości łuku.

Prawa związane z wadliwym wykonaniem w odniesieniu do zobowiązań prawnych

7.12 Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do usterki, jeżeli usterka wystąpi w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru, chyba że chodzi o produkt po niższej cenie, jeżeli usterka jest powodem niższej ceny, zużycia spowodowanego swobodnym użytkowaniem, w przypadku produktu używanego do usterki odpowiedniej do jego użytkowania i zużycia, które produkt posiadał przy odbiorze, lub wynika to z charakteru produktu.

7.13 Jeśli produkt nie posiada cech wymienionych w punkcie 7.3, Klient może zażądać nawet nowego produktu bez wad, o ile jest to rozsądne w odniesieniu do charakteru produktu. Jeśli wada dotyczy tylko części produktu, Klient żąda wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, Klient może się wycofać. Jeśli jest to nieuzasadnione ze względu na charakter usterki, zwłaszcza jeśli możliwa jest naprawa usterki, Klient ma prawo żądać bezpłatnej naprawy..

7.14 Klient ma prawo żądać nowego produktu, wymiany części, nawet jeśli usterka może być naprawiona, jeśli nie może używać produktu z powodu powtarzającego się występowania tej samej usterki lub większej ilości usterek w tym samym czasie. W takim przypadku Klient ma prawo do wycofania się z umowy.

7.15 Jeśli klient nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do nowego produktu, wymiany lub naprawy, może żądać rabatu. Klient jest uprawniony do żądania rabatu nawet w przypadku, gdy Sprzedawca nie może dostarczyć nowego produktu, dokonać wymiany lub naprawy, a także w przypadku, gdy Sprzedawca nie zareaguje w rozsądnym terminie lub przywrócenie stanu poprzedniego spowodowałoby niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem.

7.16 Klientowi nie może korzystać z tego prawa, jeżeli wiedział o wadzie lub ją spowodował.

7.17 Jeżeli podano jakikolwiek limit, do którego produkt może być używany dorywczo, Sprzedawca gwarantuje, że produkt będzie nadawał się do użytku przez ten czas lub zachowa swoje właściwości. Jeśli jest więcej limitów, obowiązuje najdłuższy z nich. Pierwszeństwo ma jednak porozumienie stron.

7.18 Uprawnienia związane z wadliwym wykonaniem zobowiązania w punktach od 7.12 do 7.17, w tym prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 8.4, nie będą skuteczne, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą i w momencie zawierania Umowy jest oczywiste, że zakup jest związany z jego działalnością.

2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma możliwość złożenia do Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli zakupiony przez niego produkt miał wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający jest odpowiedzialny na podstawie art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu Cywilnego.

§ 9 DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., InPost Sp. z o.o., oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Sprzedający udostępnia określone dane osobowe Kupującego podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia towaru.

2. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

§ 10 KOSZTY ZWROTU

1. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących albo przez Przedsiębiorcę-Konsumenta w związku ze zwrotem wynikającym z winy Dekortextil.pl sp. z o.o. będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

§ 11 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Celem odbioru treści cyfrowych, o których mowa w pkt 21 Kupujący powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

§ 12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie ochronie danych). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w Sklepie (dostępne na stronie internetowej dekortextil.pl).

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą-Konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021.

Newsletter

Chcesz otrzymać 20 zł rabatu na pierwsze zakupy? Zapisz się do newslettera.